This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Schulz, Bruno, Slovak Reception

Image of Schulz, Bruno
Schulz, Bruno
(1892–1942)

Reception

Autorove obrazy sú sprevádzané lyrizovanými analógiami a reflexiami, kloré nevyplývajú len z výrazu, ale predovšetkým z jeho postoja ku skutočnosti. V poetickej kráse vybájených životných javov nachádza plnohodnotnú náhradu za to, čoho sa mu nedostáva v konkrétnom styku s ľudmi. Všetko zahaľuje do krehkého tkaniva detskej fantázie, ktorá mu umožňuje nazrieť „za priestory" vymedzené realitou. Jeho postupy nepochybne súvisia s postupmi surrealistického výtvarného ume­nia. Pri opise postáv, mesta, ulíc, ročných období priam hma­tateľne cítime prítomnosť vizuálnej apercepcie vymedzeného priestoru, ktorého sa zmocňuje prostredníctvom symbolickej reči, charakteristických tvarov, farieb, zvukov a svetelných efektov. Svoje opisy nazýva „výbuchmi farebnosti" a ,,kon-tramaršom fantázie "; vnímame ich ako akt vizuálne-zvukovo--hmotného stvárnenia „foriem ich jestvovania", ktoré trvá aj mimo reality. Jeho „súd o veciach" sa nekončí posledným ťahom pera či štetca. Nadobudnuté zážitkové a poznatkové vnemy dalej obmieňa, prehlbuje, vyostruje, svojsky zvýrazňuje a tým dospieva k hraniciam grotesky a burlesky. Obidve však udržiava v medziach funkčnej prístupnosti (ako groteskne-ironický podtext).

 

Jozef Hvišč

Literature ::
Translation ::

minimap