This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Hadewijch: Első levél (Eerste Brief in Hungarian)

Portre of Hadewijch
Portre of Daróczi Anikó

Back to the translator

Eerste Brief (Dutch)


God die de clare minne / die onbekint was
verclaerde bi siere doghet daer hi alle doghet
bi verlichte in siere claerheit der minnen / Hi
moet v verliechten ende verclaren metter claerre
claerheit daer hi hem seluen cl aer met es
ende al sinen vrienden ende sinen naesten gheminden
Die alre meeste claerheit die men hebben mach
in ertrike Dat es ghewaricheit in ieghenwordeghen
wrrken van gherechticheden ende van allen wesenen
waerheit te pleghene omme claerheit der
edelre minnen die god es Ay hoe grofte claerheit
es dat / datmen gods ghewerden late met siere
claerheit ! Daer in werct minne hem seluen Ende
allen creaturen elken na sijn recht Dat hem sine
goetheit gheorconden mach te gheuene met gherechticheden
in claerheyden /.
Hier omme bidic v alsoe vrient sinen lieuen
vrient / Ende mane v alse suster haere lieuer sus-
ter, Ende hete v alse moeder haren lieuen kinde
ende ghebiede v van uwen gheminden Alse brudegom
ghebiedet siere lieuer bruyt : dat ghi ont-
pluuct die oghen uwer herten claerlike ende besiet
v in gods heilichleke /.
Leert te besiene wat god es : Hoe hi es waerheit
alre dinghen ieghenwerdichilike ende goet-
heit alre rijcheit vloyeleke, Ende gheheelheit alre
doghet gheheeleke omme de welke men singhet
iij sanctus inden hemel omme dattie iij namen
in haren enighen wesene alle doechde versamenen
van welken ambachte si sijn vte desen iij
wesenen
Siet hoe vaderlike v god ghehuet heuet / Ende
Wat hi v ghegheuet heuet / Ende wat hi v gheloeft
heuet /. Besiet hoe hoghe minne es deen vor dander
ende danckes hem met minnen /, Wildi dit
besien hoe god dit es ende werken in mem in siere
claerheit ghebrukeleke in glorilecheiden ende toenleke
in claerheiden alle dinc Te verlichtene Ende
te demsterne na hare wesen /.
Om dies dit god es daer omme salmenne sijns
selues laten ghebruken in al sinen werken van
siere claerheit / Sicut in celo et in terra / Altoes
met woerden ende met werken te segghene : Fiat
voluntas tua /.
Ay, lieue kint, soe sine gheweldeghe ghewout
meer verclaert wert in v soe sijn heileghe wille
bat in v ghesciet, Ende soe sijn claere waerheit
naere in v schijnt, Soe en spaert dan niet sueter
rasten te daruen omme die grote gheheelheit
gods /: verclaert v wesen ende chiert v met doech-
den ende met gherechten werken /. Widet uwe sin-
ne met hogher begherten der gheheelheit gods /.
Ende ordineert v ziele ten groten ghebrukene
der al gheweldegher minnen ons alte suets gods /.
Ay lieue kint, al seggic alte suete, dat es mi
ouer oncont sonder inden wensch van miere
herten Dat mi doghen suete heuet gheweest om
sine minne Mer mi heuet hi wredere gheweest
dan mi nye duuel was /. Want si en consten mi
nie benemen hem te minnene /, Noch nieman dien
hi mi beual te vorderne Mer hi heuet mi selue
benomen. Dat hi es dat verteert hi selue in siere
sueter ghebrukenissen Ende laet mi dus dolen
buten dien ghebruke ne Ende laet mi emmer
sere verladen met minnen onghebruken Ende laet
mi demster van ghebruken alre yoyen die mi te
guede souden werden /.
Ay arme dat selue Dat hi mi boet ende ghe-
gheuen hadde te werder van ghebrukene van ghe-
rechter minnen / Dat heuet hi dus nu laten varen
alse ghi een deel wel wet. Ay, wet God, ic hiel-
tene herde sere ouer here eyschede hem
luttel vordere dan hi selue woude ; Mer dat hi mi
boet dat haddic gherne ghenomen in ghebrukene
had hijs mi willen hulpen. Biden eersten waest
mi leet ghenoech ende liet mi vele bieden eer
icker na vinc. Mer nu benic gheuoert alse een
dien met vet te selue biedet, Ende alse hi daer
na veet soe sleetmenne op de hant ende seghet :
Godsat hebbe die waers waende ende houdet dat
op datmen hem boet /.


PublisherN.V. Standaard Boekhandel, Antwerpen, Brussel, Gent, Leuven
Source of the quotationHadewijch: Brieven. (Uitg. door J. van Mierlo). I. Tekst en Commentaar.

Első levél (Hungarian)


Isten, ki a fényes Szeretetet, mely azelőtt ismeretlen volt, megvilágosította életével, mely a Szeretet fényével minden életet beragyogott: Ő világosítson meg téged, és adjon neked fényességet azzal a világos világossággal, mellyel Önmagát beragyogja, és mind az Ő barátait és az Ő szeretteit.
A legnagyobb világosság, melyet itt a földön birtokolhatunk, hogy valóban azt tesszük, amit az igazságosság szerint tennünk kell. És az, hogy minden dolgokban az igazat váltjuk valóra, a nemes Szeretet világosságáért, mely maga Isten [1]. Ó, micsoda fényesség, ha engedjük, hogy Isten az Ő világosságával munkálkodjék! A Szeretet eme fényességben önmagának és minden teremtménynek joga szerint mindazt megcselekedi a világosság igazságában, amit jósága által megcselekedhet.
Ezért kérlek, mint barát az ő kedves barátját, és intelek, mint nővér az ő kedves hugát, és felszólítalak, mint anya az ő kedves gyermekét [2], és megparancsolom Kedvesed nevében, úgy, ahogy a Vőlegény az ő kedves Menyasszonyának parancsolja: hogy nyisd ki a te értelmednek szemeit [3] világosan, és tekints Istenben magadra fenségesen.
Tanuld meg látva látni, hogy Isten micsoda: mindenelvben való jelenvalóságában Ő az igazság [4], és minden gazdagság túlcsordulásában Ő a jóság, és Ő minden élet teljességének teljessége, és ezért énekelik háromszor is az egekben: „Szent, szent, szent”[5], hiszen e három névben [6] egyenként minden erény egyesül, legyenek bár háromféleségükben különbözőek.
Lásd, mily atyaian védelmezett téged Isten, és mi mindent adott Ő neked, és mi mindent ígért Ő neked. Látva lásd, hogyan lesz magasságos Szerelemmé egyik lélek a másik számára; és köszönd meg Neki Szerelemmel, ha látva látni akarod, hogyan lehet Isten mindez, és ha munkálkodni akarsz Benne az Ő fényességében, gyönyörökben tobzódva az Ő dicsőségében, Őrá mutatva az Ő fényességében: arra, ahogyan mindent megvilágít vagy elhomályosít, a dolgok lényege szerint.
Isten ilyen: s ezért hagyni kell, hogy fényességének minden munkájában gyönyörködjék, sicut in caelo et in terra, s mondjuk azért szóval és tettel: Fiat voluntas tua [7].
Ó, kedves gyermekem, minél inkább megmutatkozik az Ő hatalmas ereje tebenned, annál jobban hajtja végre benned az Ő akaratát, és minél erősebben világít benned az Ő fényes igazsága, annál kevésbé térhetsz ki az édes elpihenés elől, Isten nagy teljességéért: világosítsd meg azért a te lelked legbensejét, és ékesítsd fel magadat erényekkel és igaz munkálkodással. Nyisd meg a te érzékeidet nagy vágyakozással Isten teljességének. És készítsd fel a te lelkedet a mi igen édes Istenünk hatalmas Szerelmének élvezetére.
Ó, kedves gyermekem, noha azt mondom: igen édes, mégis ismeretlen ez az édesség számomra, hacsak nem az én szívem vágyában: hiszen édes volt az Ő Szerelméért való szenvedésem. De kegyetlenebb volt Ő hozzám még az ördögnél is. Mert az ördögök sohasem akadályoztak abban, hogy szeressem Őt, vagy abban, hogy segítsek azokon, akiket Ő reám bízott. De Ő megtagadta Magát tőlem. Azt, ami Ő [8], Ő maga emészti meg, édes gyönyörrel. És hagyja, hogy én számkivetetten bolyongjak, távol ettől a gyönyörtől, és engedi, hogy a gyönyörtelen lét terhe alatt görnyedezzem, és elhomályosítja azon gyönyörök élvezetét, melyekben részem lehetne.
Ó, én szerencsétlen! Éppen azt vette el így tőlem, amit Ő maga ajánlott fel és adott nekem az igaz Szerelem gyönyörének zálogául; ezt részben te is tudod. Ó, Isten a tudója: elismertem Őt az én Uramnak, és alig kértem tőle többet, mint amit adni akart; de azt, amit Ő maga ajánlott fel, szívesen elfogadtam volna, hogy gyönyöröm teljék benne, ha Ő maga megadta volna azt. Igen fájt ez kezdetben nekem; sok mindent felajánlott, mielőtt megragadhattam volna. De most úgy bánik velem, ahogy azzal az emberrel bánnak, akinek tréfából felkínálnak valamit, és ha utánanyúl, a kezére vernek: „Isten megbünteti, alti azt hiszi, hogy komolyan gondolta” - és visszavonják tőle, amit felkínáltak.

[1] Jn 4, 16. És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet, és a ki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne.
[2] Kor. 6, 13: Viszonzásul (mint gyermekeimnek szólok), tárjátok ki ti is szíveteket, 14: Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi szövetségbe van igazságnak és hamisságnak? vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel?
[3] Ef. 1, 17-18. Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek bölcsességnek és kijelentésnek Lelkét az Ő megismerésében; És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az Ő elhívásának a reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek között. (Az eredetit tulajdonképpen így kéne fordítani: nyisd meg a te szívednek szemeit a világosságban; latinul ugyanis így hangzik: ... ut Deus, Domini nostri Iesu Christi pater gloriae, det vobis spiritum sapientiae et revelationis, in agrtitione eius. Illuminatos oculos cordis vestri etc. Modern holland fordításban: ... opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen: verlichte ogen uws harten,...)
[4] Jn 14, 6. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki snem mehetégyen az Atyához hanemha én általam.
[5] Ézs 6, 3. És kiált vala egyik a másiknak, és azt mondják vala: Szent, szent, szent a seregeknek Ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével.
[6] T.i. a három Személy nevében (Atya, Fiú, Szentlélek), itt: igazság, jóság, teljesség: ezekben minden erény benne foglaltatik (Van Mierlo).
[7] Mt 6, 10. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mt 6, 10.
[8] Van Mierlo: Dat Hi es: valószínűleg azt jelenti: wat Hij is in mij, vagyis: ami énbennem Ő maga. Arra a tanításra vonatkozik, hogy Isten az Őhozzá hasonlatos lelkekben önnönmagában leli örömét.PublisherELTE, Budapest
Source of the quotationHadewijch – Néderlandisztikai füzetek 5., p. 37-39.

minimap