This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Kalvos, Andreas: A Halálhoz (Εἰς Θάνατον in Hungarian)

Portre of Kalvos, Andreas
Portre of Csorba Győző

Back to the translator

Εἰς Θάνατον (Greek)

Εἰς τοῦτον τὸν ναόν,
τῶν πρώτων Χριστιανῶν
παλαιότατον κτίριον,
πῶς ἦλθον; πῶς εὑρίσκομαι
γονατισμένος;

Ὅλην τὴν Οἰκουμένην
σκεπάζουν σκοτεινά,
ἥσυχα, παγωμένα,
τὰ μεγάλα πτερὰ
τῆς βαθείας νύκτας.

Ἐδῶ σίγα· κοιμῶνται
τῶν ἁγίων τὰ λείψανα·
Σίγα ἐδῶ, μὴ ταράξῃς
τὴν ἱερὰν ἀνάπαυσιν
τῶν τεθνημένων.

Ἀκούω τοῦ λυσσῶντος
ἀνέμου τὴν ὁρμήν·
κτυπᾷ μὲ᾿ βίαν· ἀνοίγονται
τοῦ ναοῦ τὰ παράθυρα
κατασχισμένα.

Ἀπὸ τὸν οὐρανόν,
ὅπου τὰ μελανόπτερα
σύννεφα ἀρμενίζουν,
τὸ ψυχρόν της ἀργύριον
ρίπτει ἡ σελήνη.

Καὶ ἕνα κρύον φωτίζει
λευκόν, σιγαλὸν μάρμαρον·
σβησθὲν λιβανιστήριον,
κερία σβηστὰ καὶ κόλυβα
ἔχει τὸ μνῆμα.

Ὦ παντοδυναμώτατε!
τί εἶναι; τί παθαίνω;
ὀρθαὶ εἰς τὴν κεφαλήν μου
στέκονται ἡ τρίχες!... λείπει
ἡ ἀναπνοή μου!

Ἰδού, ἡ πλάκα σείεται...
ἰδοὺ ἀπὸ τὰ χαράγματα
τοῦ μνήματος ἐκβαίνει
λεπτὴ ἀναθυμίασις
κ᾿ ἐμπρός μου μένει.

Ἐπυκνώθη· λαμβάνει
μορφὴν ἀνθρωπικήν.
Τί εἶσαι; εἰπέ μου; πλάσμα,
φάντασμα τοῦ νοός μου
τεταραγμένου;

Ἢ ζωντανὸς εἶσ᾿ ἄνθρωπος,
καὶ κατοικεῖς τοὺς τάφους;
χαμογελάεις;.... ἂν ἄφηκας
τὸν ἅδην.... ἢ ὁ παράδεισος
εἰπέ μου ἂν σ᾿ ἔχῃ.

-Mη μ᾿ ἐρωτᾶς· τὸ ἀνέκφραστον
μυστήριον τοῦ θανάτου
μὴν ἐρευνᾷς· τὰ στήθη,
τὰ στήθη ῾ποὺ σ᾿ ἐβύζασαν
ἐμπρός σου βλέπεις.

Ὦ τέκνον μου, ὦ τέκνον μου,
ἀγαπητόν μου σπλάγχνον,
ἀνόμοιος εἶναι ἡ μοῖρα μας,
καὶ προσπαθεῖς ματαίως
῾νὰ μὲ ἀγκαλιάσῃς.

Παῦσε τὰ δάκρυα. Ἡσύχασε
τὸ πάθος τῆς καρδιᾶς σου.
Ἂν ἡ χαρὰ ἡ ἀνέλπιστος,
ὅτι μὲ εἶδες, βρέχῃ
τοὺς ὀφθαλμούς σου.

Μειδίασον, χαίρου φίλε μου,
μᾶλλον· ἀλλ᾿ ἂν ἡ πίκρα,
ὅτι τὸν ἥλιον ἄφηκα,
τώρα σὲ κυριεύῃ,
παρηγορήσου.

Τί κλαίεις; τὴν κατάστασιν
ἀγνοεῖς τῆς ψυχῆς μου·
καὶ εἰς τοῦτο τὸ μνῆμα
τὸ σῶμα μου ἀναπαύεται
ἀπὸ τοὺς κόπους.

Ναί, κόπος ἀνυπόφερτος
εἶναι ἡ ζωή· ἡ ἐλπίδες,
οἱ φόβοι, καὶ τοῦ κόσμου
ἡ χαραὶ καὶ τὸ μέλι
σᾶς βασανίζουν.

Ἐδῶ ἡμεῖς οἱ νεκροὶ
παντοτινὴν εἰρήνην
ἀπολαύσαμεν, ἄφοβοι,
ἄλυποι, δίχως ὄνειρα
ἔχομεν ὕπνον.

Σεῖς οἱ δειλοὶ ἀχνύζετε
ὅτάν τις ψιθυρίσῃ
τ᾿ ὄνομα τοῦ θανάτου
ἀλλ᾿ ἄφευκτος ὁ θάνατος,
ἄφευκτος εἶναι.

Μία καὶ μόνη εἶναι
ἡ ὁδός, καὶ εἰς τὸν τάφον
φέρνει· εἰς αὐτὴν ἡ ἀνάγκη
ἀμάχητον μὲ᾿ χεῖρα
ὠθεῖ τοὺς ζώντας.

Υἱέ μου πνέουσαν μ᾿ εἶδες
ὁ ἥλιος κυκλοδίωκτος,
ὡς ἀράχνη, μ᾿ ἐδίπλωνε
καὶ μὲ᾿ φῶς καὶ μὲ᾿ θάνατον
ἀκαταπαύστως.

Τὸ πνεῦμα ὁποὺ μ᾿ ἐμψύχωνε
τοῦ Θεοῦ ἦτον φύσημα,
καὶ εἰς τὸν Θεὸν ἀνέβη·
γῆ τὸ κορμί μου, κ᾿ ἔπεσεν
ἐδῶ εἰς τὸν λάκκον.

Ἀλλὰ τὸ φέγγος χάνεται
τῆς σελήνης· σὲ ἀφίνω·
πάλιν θέλω σὲ εἰδεῖν
ὅτε ἡ ζωή σου λείψει,
καὶ τότε μόνον.

Μὲ᾿ τὴν εὐχήν μου ὕπαγε·
ἄλλο δὲν λέγω· θέλω
εἰς τὴν συνείδησίν σου
τὰ λοιπὰ φανερώσειν
ὕστερον... χαῖρε...

Τέκνον μου χαῖρε... -Πρόσμενε,
τὸν υἱὸν λυπημένον
μὴ παραιτήσῃς. Ἔπεσε.
Καὶ μένουν οἱ ὀφθαλμοί μου
εἰς βαθὺ σκότος.

Ὦ φωνή, ὦ μητέρα,
ὦ τῶν πρώτων μου χρόνων
σταθερὰ παρηγόρησις·
ὄμματ᾿ ὁποὺ μ᾿ ἐβρέχατε
μὲ᾿ γλυκὰ δάκρυα!

Καὶ σὺ στόμα ὁποὺ ἐφίλησα
τόσαις φοραίς, μὲ᾿ τόσην
θερμοτάτην ἀγάπην,
πόση ἄπειρος ἄβυσσος
μᾶς ξεχωρίζει!

Αἴ, καὶ ἄπειρος ἂς εἶναι
κ᾿ ἔτι φοβερωτέρα·
ἐκεῖ μέσα ἀτάρακτος
θέλω ἐγὼ συντριφθεῖν
γυρεύοντάς σας.

Τώρα, τώρα τὰ χείλη μου
δύνανται ῾νὰ φιλήσουν
τοῦ θανάτου τὰ γόνατα·
῾νὰ στέψω τὸ κρανίον του
δύναμαι τώρα.

Ποῦ εἶναι τὰ ρόδα; φέρετε
στεφάνους ἀμαράντους·
τὴν λύραν δότε· ὑμνήσατε·
ὁ φοβερὸς ἐχθρὸς
ἔγινε φίλος.

Κεῖνος ὁποὺ τὸ μέτωπον
τρυφερῶν γυναικῶν
ἀγκάλιασε, πῶς δύναται
εἰς ἀνδρικὴν καρδίαν
῾νὰ ρίψῃ φόβον;

Ποῖος ἄνθρωπος εἰς κίνδυνον
εἶναι; τώρα ὁποὺ βλέπω
τὸν θάνατον μὲ᾿ θάρρος,
ἐγὼ κρατῶ τὴν ἄγκυραν
τῆς σωτηρίας.

Ἐγὼ τώρα ἐξαπλώνω
ἰσχυρᾶν δεξιὰν
καὶ τὴν ἄτιμον σφίγγω
πλεξίδα τῶν τυράννων
δολιοφρόνων.

Ἐγὼ τὰ σκῆπτρα στάζοντα
αἵματος καὶ δακρύων
καταπατῶ· καὶ καίω
τῆς δεισιδαιμονίας
τὸ βαρὺ βάκτρον.

Ἐπάνω εἰς τὸν βωμὸν
τῆς ἀληθείας, τὰ σφάγια
τώρα ἐγὼ ρίπτω· μ᾿ ἄφθονα
τὸν λίβανον σωρεύω,
μ᾿ ἄφθονα χέρια.

Ὡς ἀπ᾿ ἕνα βουνὸν
ὁ ἀετὸς εἰς ἄλλο
πετάει, καἰγὼ τὰ δύσκολα
κρημνὰ τῆς ἀρετῆς
οὕτω ἐπιβαίνω.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://users.uoa.gr/~nektar

A Halálhoz (Hungarian)

Hogyan is kerültem én e
vénséges épületbe,
ez ókeresztény templom
kövén ugyan mi okból
  térdelek én most?

A vastag éjszaka
nagy szárnyai vak-feketén és
dermesztő némaságban
takarják mindenütt a
  földi világot.

Csitt, csitt! itt alszanak
a Szentek csontjai;
csitt, csitt! ne zavard meg
a porladó halottak
  szent nyugodalmát!

Fülembe vág a szél
haragos rikoltozása;
ráng bőszen, és a templom
lyukas ablakait
  zúgva kivágja.

Fentről, amaz égi tájról,
hol a hollószárnyú felhők
úsznak békésen, a hold
ezüstje szitál hidegen
  alá a földre.

S egy néma, hűs-fehér
márványra hull ez a fény;
kioltott füstölő és
hamvadt gyertyák a síron
  s kolliva-magvak*.

Ó, Leghatalmasabb !
Mi van velem? Mi történt?
Égnek mered hajam,
és jaj ! lélegzetem is
  elszorul immár !

A márványlap remeg…
A réseken finomka
ködpára lebeg ki
a sírbolt mélyeiből,
  s elém magaslik.

Aztán sűrűsödik,
majd ember alakját ölti.
Ki vagy te, mondd? zavart
elmém szülötte? riasztó
  rémlátomás-e?

Vagy élő emberi lény, a
sírok hús-vér lakója?
Szádon mosoly? A Hádész
vagy a Paradicsom
  küldött-e, halljam!

- Ne kíváncsiskodj, a halál
ki-nem-bogozható
titkát ne bántsd! A keblet,
mely szoptatott, ama keblet
  látod előtted.

Ó, én fiam, én fiacskám,
szerelmes magzatom!
Mások lettünk mi egészen,
s hiába is törekednél
  karodba fogni !

Ne sírj ! Csitítsd el a szív
vad háborgásait!
De ha a nem-remélt
öröm, hogy látva-láthatsz,
  csalná ki könnyed :

nevess inkább, örülj,
drágám! Ha viszont a bánat
gyötörne, mert a napfényt
elhagytam, akkor is jobb
  nem búslakodnod.

Minek is sírnál? A lelkem
hogylétéről te mit tudsz?
Itt, ebben a sírban a testem
a fáradalmakat ki
  fogja pihenni.

Mert elviselhetetlen
fáradság élni: tömérdek
öröm meg édesség és
félelmek és remények
  gyötrik az élőt.

Mi, holtak, végenincs
béke ölén, szomorúság
és félelem keservei
nélkül alusszuk álom
  nélküli álmunk.

Gyávák, titeket meg
remegés fog el, ha csupán
a „halál" szót meghalljátok,
pedig hiába: nincs, nincs
  ellene mentség.

Egy út van csak, s ez az út
a sírhoz visz, s a hatalmas,
a Kényszer, győzhetetlen
kézzel taszít feléje
  mindenik élőt.

Fiam, te akkor is
láttál, amikor még éltem;
a körbe kergetett nap,
mint pók, befont sugárral
  s örök halállal.

Aki éltetett, a lélek
Istenből szállt belém,
s Hozzá tért vissza megint,
testem föld lett, s alá-
  hullt e gödörbe.

De lám, huny lassan a hold,
elhagylak hát; csak akkor
kívánlak újra látni,
mikor életed bevégzed,
  és csakis akkor.

Menj, menj ! Óvjon az Ég!
Nem mondok mást. A többit
később szándékozom
tudatod tudtára adni...
  Áldjon az Isten!...

Áldjon, fiam!... Ne!... Anyám,
várj még, bús gyermekedet
ne hagyd itt! - Merre, hová tűnt?
Szememre vaksötétség
  fátyla telepszik.

Ó, hang, ó, én anyácskám,
ó, első éveim
biztos vigasztalója,
ó, szem, mely rám olyan édes
  könnyeket öntött!

S te száj, mit annyiszor
csókoltam és oly izzó
rajongással - milyen
iszonytató szakadék is
  tátong közöttünk!

De ha még iszonytatóbb,
még mélyebb lenne is,
járván tiutánatok
a feneketlen aljban,
  vesztem se bánnám.

Most, most van elég erőm
csókolni a Halál
csont-térdeit és virág-
koszorúval körbefonni
  csont-koponyáját.

Rózsát merre találok?
Nem-hervadó füzért és
lantot nekem! S ti himnuszt
zengjetek: íme, a rémség
  már a barátunk.

Ki gyönge asszonyok
fejét ölelte volt át,
ugyan hogy volna képes
ijedelmet kelteni
  egy férfiszívben?

Kit fenyeget veszély?
Most, hogy szemébe nézek
a Halálnak, már a mentő
kötél is ezzel együtt
  itt a kezemben.

Kinyújtom most erős
jobbom, s belemarkolok
keményen az álnok
és becstelen tirannusok
  hajfonatába.

Az uralkodók jogarát, e
könnytől s vértől csepegőket,
széttiprom, és a vakhitek
nehéz botját lobogó
  tűzbe hajítom.

A leölt állatok
testét a szent igazság
oltárán áldozatul
elhelyezem, s köribéjük
  tömjént rakásra.

Miként a sas repül
két hegycsúcs közt, olyan
könnyen járom meg én is
az erény magasabb
  ormait eztán.

 
 
*A kolliva (gör. kóllübosz, „áldozat”), főtt (hántolt) búzából, mézből, befőttből és más csemegékből összeállított étel. Eredete a IV. századig nyúlik vissza. Böjti eledel. A Tipikon a kolliva megáldását nagyböjt első hetében a pénteki Előre Megszentelt Adományok Liturgiájának végére írja elő, Szent Tivadar vértanú (†307) tiszteletére. - E szokás eredetét többféleképpen magyarázzák. Így pl. a hagyomány szerint Julianus aposztata császár (ur. 361-363) idején a piacon árusított élelmiszereket előbb a bálványoltárokon kellett bemutatni, illetve onnan származó ételekkel kellett beszennyezni, hogy a keresztények számára utálatosakká váljanak. Szent Tivadar látomásban hívta fel a veszélyre Eudoxiosz euchaiszi püspök figyelmét, és arra intette, hogy ő és hívei csak főtt búzával táplálkozzanak. Kollivát a nagyböjtön kívül sok helyen például a halottakról való megemlékezésekkor is fogyasztanak, így például halottak szombatjain a Szent Liturgia után a Hramota-olvasást olyan asztalka előtt szokták végezni, melyen kereszt, gyertyák és az elhunytak emlékére fölajánlott kolliva van. A parasztász vagy a könyörgés alatt a hívek égő gyertyát tartanak a kezükben. A szertartást követően a kollivát kiosztják a híveknek.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://forum.index.hu

minimap