This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Ebner-Eschenbach, Marie von: Sírfelirat (Grabschrift in Hungarian)

Portre of Ebner-Eschenbach, Marie von
Portre of Israel Efraim

Back to the translator

Grabschrift (German)

Im Schatten dieser Weide ruht
Ein armer Mensch, nicht schlimm noch gut.
Er hat gefühlt mehr als gedacht,
Hat mehr geweint als er gelacht;
Er hat geliebt und viel gelitten,
Hat schwer gekämpft und – nichts erstritten.
Nun liegt er endlich sanft gestreckt,
Wünscht nicht zu werden aufgeweckt.
Wollt Gott an ihn das Wunder tun,
Er bäte: Herr, o laß mich ruhn!Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.wortblume.de/dichterinnen

Sírfelirat (Hungarian)

Holt embert őriz itt e fa,
Nem volt az rossz, se jó soha,
Nyakán nem hordott bölcs fejet,
És többet sírt, mint nevetett;
Szeretett ő és szenvedett itt,
Küzdött s nem ért el vele semmit.
Kinyújtva most a láb, a kar,
Feltámasztódni nem akar.
Ha Isten ezt tenné, „Ugyan,”
Mondaná, „hagyj, Uram!”Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap