This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Born, Nicolas: Entsorgt

Portre of Born, Nicolas

Entsorgt (German)

So wird der Schrecken ohne Ende langsam
        normales Leben
Zuschauer blinzeln in den Hof
        im Mittagslicht
Kleinstadt, harte Narbe ziegelrot
Gasthaus, wehende Gardinen
und am Schreibtisch ist jetzt gering
        der persönliche Tod
Ich kann nicht sagen, wie die Panik der Materie
        wirkt, wie ich in meiner Panik
die nicht persönlich ist, nur an die
        falschen Wörter komme.
Das sorgend Schöne fehlt mir an Krypton und
        Jod 129. Mir fehlt die Zukunft der Zukunft
mir fehlt sie.
Mir fehlen schon meine Kindeskinder
Erinnerung an die Welten
mir fehlen Folgen, lange Sommer am Wasser
harte Winter, Wolle und Arbeit

Hier entstehen Folgen starker Wörter  
die leblos sind, das verruchte Gesindel
        spürt nichts, sie schließen die Kartelle
keine Ahnung was sie in die Erde setzen
Ahnung nicht, nur Wissen
was sie in die Erde setzen in Luft und Wasser
        für immer
kein Gefühl für «immer». Den Tod
sonderbehandeln sie wie einen Schädling
der gute Tod vergiftet wie die liebe Not.
Was schändet ihr die Gräber meiner Kindeskinder
was plündert ihr den Traum der Materie,
den Traum der Bilder, des Gewebs, der Bücher
        Knochen.

Die Trauer ist jetzt trostlos
die Wut ohne Silbe, all die maskierte Lebendigkeit
all die würgende Zuversicht
Gras stürzt, die Gärten stürzen, niemand
        unterm Geldharnisch fühlt die Wunde
entsorgt zu sein von sich selbst.
Kein Gedicht, höchstens das Ende davon.
        Menschenvorkommen
gefangen in verruchter Vernunft, die sich
        nicht einmal weiß vor Wissenschaft.
Kein Schritt mehr frei, kein Atem
kein Wasser unerfaßt, käufliche Sommerspuren
die Haut der Erde - Fotoabzüge
die betonierte Seele, vorbereitetes Gewimmer
        das dann nicht mehr stattfindet
        vor Stimmgebrochenheit.
Winzige Prozeßrechnungen in der hohlen Hand
beleben die Erde, alleswissende Mutanten
dafür totaler Schutz vor Erfahrungen.
Lebensstatisten, Abgänger. Am Tropf
        der Systeme.

Gekippte Wiesenböschung, Engel, Ungewisse,
warmer Menschenkörper und Verstehn
Gärten hingebreitet, unter Zweigen Bänke ...
..... Schatten ......Laub ... im Wind gesprochen
.........................SamenUploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.lyrikline.org

Ontlast (Dutch)

Zo wordt de schrik zonder einde langzaam
        normaal leven
toeschouwers knipperen naar de binnenplaats
        in de middagzon
provinciestad, hard litteken dakpanrood
pension, waaiende vitrage
en aan de schrijftafel is nu gering
        de persoonlijke dood
Ik kan niet zeggen hoe de paniek der materie
        werkt, hoe ik in mijn paniek
die niet persoonlijk is, alleen tot
        de verkeerde woorden kom.
Het lastig schone mis ik aan krypton en
        jodium 129. Ik mis de toekomst der toekomst
ik mis haar.
Ik mis mijn kindskinderen al
herinneringen aan de werelden 
ik mis voortgang, lange zomers aan het water    
strenge winters, wol en werk

Hier ontstaat een voortgang van sterke woorden
die levenloos zijn, het godvergeten tuig
        voelt niets, ze vormen kartels
geen idee wat ze in de grond stoppen
geen idee, alleen kennis
van wat ze in de grond stoppen in lucht en water
        voor altijd
geen gevoel voor 'altijd'. De dood
krijgt een speciale behandeling als een schadelijk insekt
de goede dood vergiftigd net als het lieve leven.
Wat schenden jullie de graven van mijn kindskinderen
Wat plunderen jullie de droom der materie,
de droom van de beelden, van het weefsel, de botten
        der boeken.

Het verdriet is nu troosteloos
de woede zonder woorden, al die vermomde levendigheid
al dat wurgende vertrouwen
gras stort neer, de tuinen storten neer, niemand
        onder het geldharnas voelt de wond,
om ontlast te zijn van zichzelf.
Geen gedicht, hoogstens het einde ervan.
        Aanwezigheid van mensen
gevangen m een godvergeten verstand, dat van louter
        wetenschap zichzelf niet kent.
Geen stap meer vrij, geen adem
geen water ongeregistreerd, zomersporen te koop
de huid der aarde-afdrukken van foto's
de gebetonneerde ziel, voorbereid geklaag
        dat dan niet meer plaatsvindt
        door een gebroken stem.
Luttele procesrekeningen in de holle hand
        doen de aarde leven, alleswetende mutanten
daarvoor in de plaats totale bescherming tegen ervaringen.
Levensfiguranten, verdwijners. Aan het infuus
        van de systemen.

Gekantelde berm, engelen, onzekere,
warme mensenlijven en begrip
tuinen uitgespreid, onder takken banken...
... schaduw... loof... in de wind gesproken
...…………. zaadUploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.lyrikline.org

minimap