This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Sládek, Josef Václav: Dal a földön túli városról (Píseň o městě nebeském in Hungarian)

Portre of Sládek, Josef Václav

Píseň o městě nebeském (Czech)

Do nebeského města
jde člověk ze světa,
a kvítím je ta cesta
a trním poseta.
Tam u bran stojí stráže
a duše se tam chví,
než andělům Pán káže,
by otevřeli jí.

„Co, duše tak se třeseš?“
hned ptá se nebešťan,
„a klíče-li si neseš
od těch rajských bran?
neb do božího domu
sem bez nich nelze dál
vejíti prani komu,
ať žebrák, nebo král.“

„Co já ti, nebešťane,
ach, co ti říci mám?
hle, nohy mé jsou zdrané,
klíč k ráji Bůh má sám.
Já trním šla v hloží,
já duše neblahá,
na velké soudy boží
má rada nesahá.“

Dí anděl: „Člověk v smutku
jest živ a umírá,
leč klíčem dobrých skutků
sám ráj si otvírá.
Ať trpí z boží rady
pln tiché pokory,
neb jeho hříchy tady
jsou těžké závory.“

A duše odpovídá:
„Mne hřích jak plamen žeh’,
můj úděl byla bída,
a k Bohu jít mne nech
pro Syna Hospodina,
jenž za mne na smrt šel,
neb velká moje vina,
však větší byl můj žel!“

A praví jeden v stráži
- má váhy v rukou svých: -
„Hle, skutky tvé se váží,
a těžký je tvůj hřích,
a na dobru ti schází;
již ustup od těch míst,
neb do bran rajských vchází
jen, kdo je svat a čist.“

A Pán anděla slyší,
pláč duše slyší zas,
i zazní rajskou tiší
jak hudba jeho hlas:
„Když slzy vinu smyly,
je duše zas jak sníh;
ji uveďte v tu chvíli
do sídel blažených!“

Do města nebeského
je cesta daleká,
však v světě nižádného
nemine člověka.
A v smrti okamžiku
až opustíme zem,
ó Kriste, slitovníku,
buď milostiv nám všem!

    

------------------------------
Megjegyzés:

"prani" nem azt jelenti, hogy "vágyak, kívánságok" (= přání), egyáltalán nem jelent semmit, csak sajtóhiba van a szövegben: nelze dál vejíti pranikomu, nem léphet be egyáltalán senki.Uploaded byRépás Norbert
PublisherVydala Městská knihovna v Praze Mariánské nám. 1, 115 72 Praha 1, podléhá licenci Creative Commons, Verze 1.0 z 10. 11. 2011.
Source of the quotationJosef Václav Sládek, Selské písně a české znělky
Bookpage (from–to)70-72
Publication date

Dal a földön túli városról (Hungarian)

A mennyek városába
Tartunk mi, emberek.
Időnk levél, virág, fa
És tövis közt pereg.
A lelked is vacoghat
Látván az őröket,
Amíg az angyaloknak
Nem szól az Úr: „Jöhet!”

„Mit reszketsz úgy, te lélek?”
Kérdi egy mennybeli.
„Kapun be úgyse léphet,
Ki kulcsát nem leli.
Az Úr Isten lakába
Bebocsátást ne várj,
Hiába jössz, hiába,
Légy koldus vagy király.”

„Mit mondjak hamarjában,
Mi üdvöm mentené?
Én lábamat lejártam,
A kulcs meg Istené.
Dacol tüskével, vésszel
A szegény védtelen;
Az ítéletet ésszel
Én fel nem érhetem.”

Felel az angyal: „Annak,
Ki élt és ide jut,
Ha jótettei vannak,
Azok nyitnak kaput.
Amit rádmért az Isten,
Alázattal fogadd,
Mert minden bűnöd itten
Egy nagy, rozsdás lakat.”

A lélek mondja gyorsan:
„A vétkem máglya, nagy,
Nyomor, gond volt a sorsom,
Istenhez menni hagyj
A Fiáért, ki értem
Meghalt s én itt vagyok,
Mert bár nagy volt a vétkem,
A poklom még nagyobb.”

Egy őr, kezébe’ mérleg,
Így beszél odakünn:
„Most tetteid beszélnek:
Lásd, mélyen áll a bűn,
Nem nyomja vissza érdem.
Maradj csak odalent,
Mert annak jár az Éden,
Ki jó és tiszta, szent.”

Az Úr angyala hallja,
A lélek hogy’ zokog,
És felharsan a hangja,
Mint kürtök és dobok:
„Hogyha a könny lemosta,
A lélek tiszta lett.
Adjatok neki mostan
Boldogok közt helyet!”

A mennyek városába
Hosszú, hosszú az út,
Az ember rajt’ hiába
Mégsem jár: odajut.
Ha úrrá lett a testen
A halál, s elmegyen,
Fogadd, kegyelmes Isten,
Lelkét kegyelmesen!Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap