Ez az oldal sütiket használ

A portál felületén sütiket (cookies) használ, vagyis a rendszer adatokat tárol az Ön böngészőjében. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába.

Hírek

Schein Gábor: Лазаре! (Lázár! Bolgár nyelven)

Schein Gábor portréja
Kjoseva, Svetla portréja

Vissza a fordító lapjára

Lázár! (Magyar)

M. családjában a némaság az élet mindenki számára érzékelhető, kézzelfogható fluiduma, kezdeti és végső anyaga volt, amely főként a férfiak áthatolhatatlan magányából áradt széjjel. Úgy képzelem őket, mint iszonyú levegőtlenségben egymás mellett álló testeket, amelyek kölcsönösen magukba szívták egymás magányát, megették, megemésztették és újra megették, mígnem egy anyaggá váltak, most már igazán egymás rokonaivá, miközben nem akartak mást, mint szabadságot és függetlenséget, valamit, amit sem a hasonlóság, sem az ösztönös taszítás nem emészthet meg, valamit, ami ellenáll ennek a magánynak.
     Amikor M. ott feküdt a kórházi ágyon, és már semmiféle örömet nem okozott neki, hogy látja a fiát és a feleségét, sőt bosszúságot, mert már nem hozzájuk tartozott, csak ők ezt ostoba, már gépies bátorítgatásaikkal, hogy tartson ki, szedje össze magát, még nem akarták tudomásul venni, egyszerre ébredt benne megadás a magány e végső, néma anyagának, és a valószínűtlen felszabadulás már kiélvezhetetlen mámora, hogy az utolsó pillanatban mégis sikerült kilépnie a testeknek ebből a levegőtlen közelségéből, mert nem azok közt kell meghalnia, akikkel élt, hanem új ismerősök, fiatal ápolónők között, akikről azon kívül, hogy jó megérinteni őket, semmit sem tud, és akik ugyanígy nem tudnak róla semmit, bár ösztönösen talán mindent sejtenek.
     És a testeknek ez a levegőtlen, néma egymás mellett állása valóban történeteket teremtett, elhallgatott történeteket, amelyek a nemzedékek egymásutánjában még áthatolhatatlanabbá tették a némaságot, eltörölve eredetének minden nyomát. M. apjának három testvére volt. Egy fiú és két lány. Péter különböző változatokat hallott arról, de ezek közül egyik sem tűnt hitelesnek, miképpen volt lehetséges, hogy az egyik lány és a fiú, akinek már családja is volt, nem szerezték meg a magyar állampolgárságot, pontosabban nem is tudták, hogy meg kellene szerezniük. Megmaradtak a család eredete szerint lengyel állampolgároknak, "galíciai zsidóknak". Így amikor 1941. júliusában a minisztertanács rendeletet adott ki az országban élő összes lengyel állampolgár, azaz - mivel Lengyelország akkor éppen nem létezett - állampolgársággal nem rendelkező, "hontalanok" és házastársaik összegyűjtéséről, a két testvér és a fiú családja is azok között volt, akiket először vitt el egy marhavagon, vissza oda, ahonnan jöttek, vagy jönniük kellett volna, egy legendabeli tájra, kitaszítva őket minden elmesélhető történetből, csupán azt engedve meg nekik, hogy magukkal vigyék e sehol sincs földre egy koffernyi személyes holmijukat. A csendőrök éjszaka jöttek értük. Másnap reggeltől estig esett az eső, szemerkélt, aztán rákezdett, apró cseppekben szakadt, majd megint csillapodott valamicskét. Minden szürke volt, és a család reggeltől estig szaladgált a Páva utcába, ahol a csendőrök a hontalanokat gyűjtötték, odahordva, amit össze tudtak szedni, cipőt, kabátot, kenyeret. Hogy csizmát is kellett volna vinniük, az nem jutott eszükbe, és ez később a vétkek lajstromában külön tételként szerepelt. Közben M. unokabátyja, aki korábban, míg erre lehetősége volt, magyarosított néven csatárt játszott egy dunántúli város futballcsapatában, és ezért szintén megvolt az állampolgársága, az utolsó pillanatban megpróbálta kimenteni a szüleit, vagy ha ez nem sikerül, legalább elintézni, hogy ő is velük mehessen. Ehhez felhasználta kapcsolatait, de a klub elöljárói értésére adták, pontosabban sejtenie engedték, jobban teszi, ha nem érdeklődik, a szülein már úgysem segíthet, magát viszont könnyen bajba sodorhatja.
     Egy másik, legalább ennyire legendás változat szerint mindaz, ami történt, egy tévedés következménye volt. M. dédanyja, mert bizony idáig kell visszahátrálnunk az időben, ha egyáltalán idő ez még, és nem valami más, épp olyan mese, mint a halászé meg a tündéré, M. dédanyja tehát első férje halála után, a tőle maradt négy kisgyerekkel együtt, egy galíciai zsidóhoz ment férjhez, aki nem sokkal később szintén meghalt, és a család visszaköltözött Magyarországra. M. nagyapjának azonban meggyőződésévé vált, hogy ő nem Budapesten, hanem Lengyelországban született, ezt diktálta be a hivatalos helyeken, minden papírján ez szerepelt. És bár e tévedése tette őt dacos, érzékeny, igazságszerető és nyugtalan, egyszóval mesebeli pátriárka helyett, ha nem is élő emberré, de legalábbis alkalmassá arra, hogy egy valóságos történetben szerepeljen, ugyanezen csökönyös tévedése miatt lett a családban mindenki lengyel állampolgár. Később az egyik lány a férje után magyar iratokat kapott. Nem gondolhatta, hogy ez tíz év múlva életről és halálról fog dönteni. M. apja azonban talán igen, aki valamikor a harmincas évek végén anélkül adott be honosítási kérelmet, hogy szólt volna a szüleinek és a testvéreinek. Ekkoriban egy zsidónak szinte már semmi esélye nem volt a magyar állampolgárság megszerzésére, talán ő is bizonyos kapcsolatok révén jutott hozzá, tehát valószínűleg nem az a döntés bízatott rá, hogy mindenki megkapja-e a családban a túlélés esélyét, vagy csak ő, hanem hogy saját magát kimenti-e a többiek közös sorsából. A húgát, valamint az öccsét, a sógornőjét és az ő alig férfikorba lépett fiukat a többi "quislinggel", azaz kollaboránssal együtt a galíciai Kolomeába szállították. Quisling: ez a szó, az egykori norvég miniszterelnök neve, egy tábori levelezőlapon érkezett vissza az itthoniakhoz, így mesélték legalábbis. M. nagybátyja egy alkalommal azt írta, hogy egy odavalósi családnál laknak, a húga sokat énekel a kisfiúnak, de éneklés közben mindig elsírja magát. A kisfiú egyszer megkérdezte tőle: "Miért sírsz, te is quisling vagy?"
     Péter ezt a levelezőlapot sosem látta, nem maradt meg. Én láttam ilyen lapokat, ceruzakapszlival írták őket, mára szinte teljesen olvashatatlanná kopott rajtuk az írás, és a papír is elszürkült. Nem tudom, kérdezhetett-e ilyet egy kisfiú 1941-ben.
     Egy másik lapon M. nagybátyja arról számolt be, hogy az őszi nagy ünnepeken vendégségbe hívta őket a kolomeai főrabbi. A vendégségben bizonyára elhangzott az a régi történet, megint egy legenda, hogy a piactértől nem messze álló kistemplom tornyának csúcsán miért van a keresztre héberül felírva Isten neve. Sok-sok évvel azelőtt, amikor a város katolikusai elhatározták, hogy templomot építenek maguknak, az építészek és a közösség tagjai ijedten látták, hogy a felépült templom egy kicsivel minden nap mélyebbre süllyed a földben. A kolomeai pap és a püspök nem tudta, mitévő legyen. Valaki végül azt tanácsolta, forduljanak Hájim rabbihoz, aki Csernovicból érkezett Galíciába, és közismert volt jámborságáról. A püspök elment Hájim rabbihoz, és ő ezt válaszolta neki: "Én sem tudok segíteni, püspök. Itt csak a Mindenható segíthet. Írasd a kereszt csúcsára a nevét, és ha meglátja, hogy fennen dicséritek, talán megkönyörül." Így is tettek, és a templom attól kezdve nem süllyedt tovább. Így lett a kolomeai az egyetlen katolikus templom, amelyen Isten neve héberül áll. E történeten M. nagybátyja és a rabbi bizonyára együtt nevettek, majd annál inkább elszomorodtak, mert ezek az idők régen elmúltak. Mielőtt az oroszok elfoglalták Lemberget, az ott élők többsége Kolomeába, majd onnan a román határon át Csernovicba menekült. Sokan voltak azok is, főleg a cionisták, akik az orosz támadás hírére Lengyelország németek által megszállt része felé vették az irányt. Aki Galíciában maradt, bevárva előbb az oroszokat, majd a németeket, a legrosszabbnak tette ki magát. M. nagybátyja azt írta, a kolomeai rabbinál nagy ünnepben volt részük. Kukoricát ehettek főtt krumplival.
     Ezt a történetet, amelyet senki sem tudott ellentmondások és nyilvánvaló hiányok nélkül végigmesélni, Péter és M. együtt hallották először. M. korábban csak annyit tudott, hogy a nagybátyját és a nagynénjét "elvitték" és "nem jöttek vissza". A tábori levelezőlapokról azonban sosem szerzett tudomást. Az utolsóról sem, amely 1941. decemberében kelt, és ez állt benne: "Most éjjel van, szednek bennünket össze, és nem tudom, mi lesz a sorsunk."
     Ezt írta M. nagybátyja, de vajon nem azt jelenti-e ez a mondat, "tudom, mi lesz a sorsunk és ti is tudtátok, amikor magunkra hagytatok a Páva utcában". Ami történt, nem következett semmiből, odakerültek, megölték őket, és ez mégis sors, hiszen amit annak nevezünk, volt-e valaha más, mint tévedések, csalások, hiábavaló szándékok át- meg átrendeződő serege, amit, hogy képesek legyünk elviselni, felfokozva és felékesítve útnak tekintettünk? M. nagybátyja nem ezt írta, de a mondat után következő csönd, amit oda kell éretnünk, ugyanúgy valami ilyesmit fejez ki, mint a te némaságod. Hányszor ismételted, hogy megóvj nemcsak a vakhitektől, de a reményektől is, és mennyire nem tudtam elviselni ama sokat hallott mondat reménytelen egyszerűségét, hogy "az ember megy, megy, azután fölbukik". M. családjának történetét a te nyelveden kellene elmesélnem, olyan nyelven, amelyben nincs se remény, se reménytelenség, amelyben nincs semmi túlzás, csak pontos és mindent tekintetbe vevő öngyűlölet. Ám ezt te sem gyakoroltad eléggé mértéktelenül, ahhoz, bár titkoltad, túl érzelmes voltál. Ha félelem és magad iránti szeretet nem is, egy kis önsajnálat maradt benned.
     Abban a házban, amelynek udvarán Péter anyja, hiszen ki más lehetett, M.-et - ujjai közt néhány szál gyöngyvirággal -lefényképezte a fiával, az elhurcoltakról biztosan nem esett szó, ahogyan arról sem, mit is jelent, hogy M. apja ezután feleségestül-gyerekestül kikeresztelkedett evangélikusnak. Miért esett volna? A kétes és kideríthetetlen előzmények után a végeredmény túlzottan világos volt. És amióta Péter fel tudta mérni, éppen ez, a végeredményeknek ez a világos tudása tette türelmetlenül élessé a körülötte élők, elsősorban a férfiak tekintetét, és legfőképpen az apjáét. Mintha mindannyian egy számítás végösszegei lettek volna, amelynek levezetését, esetleges hibáit nem volt módjukban megismerni, sőt minden ilyen fáradozás fölösleges is lett volna, mert a végösszeg egyedüli helyessége nem a levezetésből, hanem abból a bizonyosságból fakadt, hogy életükön nem lehet változtatni, és akárhogy tiltakozik ellene, Péter is ezt fogja megismételni.
     Az elhurcoltak halálának körülményei a család előtt rejtve maradtak. Az otthon maradt lánytestvér 1942 végén találkozott egy gépkocsivezetővel, aki akkoriban Kolomeában járt. A férfi azt mondta, mielőtt lelőtték a foglyokat, velük ásatták meg a sírjukat, és mozgott még a föld, miután a katonák betemették a gödröket. A Magyarországról kitelepítettek többségét Kamenyec-Podolszkba irányították, ahonnan néhány héttel korábban vonultak ki az oroszok. Augusztus végén egy SS-alakulat és egy magyar utászszakasz fogta körül a tábort, és a foglyokat gyalogmenetben útnak indították. Tizenöt kilométeres gyaloglás után bombáktól felszaggatott tájra értek. Ott megparancsolták a foglyoknak, hogy vetkőzzenek le, majd legéppuskázták őket. Ezt láthatta a gépkocsivezető.
     De M. nagybátyja nem Kamenyec-Podolszkból, hanem Kolomeából küldte a tábori lapokat, és 1941 telén még biztosan mindenki élt. Mi történhetett? A körzetben egy évvel később újra volt kit összegyűjteni. Egy archívumban megtaláltam annak a rendőrparancsnoknak a jelentését, aki 1942. szeptemberében a kelet-galíciai zsidók áttelepítését vezette. Wassermann csapatvezető 14-én arról tett jelentést feletteseinek, hogy a hónap első napjaiban, hála az akció pontos előkészítésének, nem kevésbé a bevetett rendőri és egyéb erők zökkenőmentes együttműködésének, minden ellenállás nélkül sikerült Kolomeába szállítaniuk a környékbeli településeken, Skoléban, Stryjben és Hodorovban élő zsidókat. Itt szeptember 7-én mindenkit a munkahivatal gyülekezőterére rendeltek, hogy regisztráltassa magát. 5300 fő jelentkezett, majd a lezárt zsidónegyedből Wassermann emberei további 600 főt vezettek elő. A vagonok feltöltése még aznap este befejeződött, egy-egy vagonba 200 embert zsúfoltak. Könnyen kiszámolható, hogy ehhez huszonnégy vagonra volt szükség, mert valamivel több mint ezer embert átadtak a biztonsági rendőrségnek. És itt folytassa Wassermann csapatvezető: "Nappal szörnyű hőség uralkodott, ami az egész akciót erősen befolyásolta, és nagyon megnehezítette a szállítást. A vagonok előírásszerű beszögelése és leplombálása után a szerelvény este kilenckor indult útnak Belzec felé. A beálló sötétségben néhány zsidó a szögesdrótok eltávolítása után átpréselte magát a szellőzőablakon, és szökni próbált. Egy részüket a szerelvényt kísérő csapat lőtte agyon, más részükkel a pályaudvari őrség és más rendőri erők végeztek. A szállítmány minden érdemleges esemény nélkül érkezett meg Belzecbe, bár a vonat hosszához és a nagy sötétséghez viszonyítva az őrség gyengének bizonyult. Szeptember 7-én körülbelül 300 öreg, rossz állapotú, szállításra alkalmatlan zsidót exekutáltunk. Az áttelepítésről szóló szeptember 4-én kelt parancs szerint az exekutáláshoz gépkarabélyt használtunk, csak kivételes esetekben került sor pisztolyhasználatra." A következő napokban Kolomea tágabb környékéről, Kutyból, Koszovból, Horogyenkáról, Zaplatovból és Sznyiatinból is összegyűjtötték a zsidókat, összesen 8205 főt. Az akció során "az ismert okokból" 400 főt lőfegyverrel kivégeztek. "A Kolomeában megtöltött 10 és a Horogyenkán megtöltött 10 vagon túlterheltsége, tekintettel a nagy hőségre és a zsidók elgyötörtségére, annyira katasztrofális volt, hogy ez a körülmény veszélyeztette a szállítás sikerét." Ennek ellenére ez a szerelvény is megérkezett Belzecbe, bár a zsidók a sötétség beállta után minden egyes állomáson, ahol a vonatot félreállították, megpróbáltak kitörni, de az időben érkező erősítésnek köszönhetően minden ilyen kísérletet sikerült megakadályozni, vagy a menekülőket agyonlőni. Wassermann itt azt is megjegyzi, hogy "a zsidók a hőség hatására minden vagonban meztelenre vetkőztek". Közben a Kolomeában kapott mozdony Sztanyiszlavban elromlott, és a javítás másfél órát vett igénybe. A második szállítmány Lembergben további 1000 fővel gyarapodott. Ugyanitt lecserélték a mozdonyt is, de az új mozdony annyira öreg volt, "hogy a továbbhaladás csak állandó megszakításokkal volt lehetséges. A lassú zötykölődést ama zsidók, akikből még mindig nem fogyott ki az erő, arra használták fel, hogy az erőszakkal nyitott nyílásokon átpréselve magukat a menekülésben keressenek menedéket, mert a lassan haladó szerelvényről leugorva csak könnyebb sérülésektől kellett tartaniuk. Hiába figyelmeztettem a mozdonyvezetőt, hogy menjünk gyorsabban, ez lehetetlen volt, és a nyílt pályán való ismételt veszteglés is mind kellemetlenebb lett. A hőség hatására a zsidók közt egyre nőtt a pánik. A vonat kiürítésekor 200 holttestet találtunk a vagonokban. A vonat 18 óra 45 perckor érkezett Belzecbe, és a szállítmányt 19 óra 30 perckor adtam át az ottani tábor parancsnokának. A szállítás közben eltűnt zsidók számát a jelzett nehézségek miatt nem lehet pontosan megadni. Feltételezhető, hogy menekülés közben legalább 113 főt lőttek le vagy tettek más módon ártalmatlanná. Az akció során semmilyen különleges esemény nem történt. A bevetett rendőri erők együttműködése a biztonsági rendőrséggel zökkenőmentes volt."
     A Kolomeában összegyűjtött zsidók történetét, amelynek valamely pontján M. családjának felét megölték, M. nem ismerte. Az öregek azt a keveset is, amiről tudomásuk volt, eltemették magukban. E történet, és mindaz, ami érzékelhetően ezzel vette kezdetét, pedig ki tudja, milyen régóta tartott, mint megkövesedő üledéket, a változtatás lehetetlenségének minden reményt eleve megkeserítő meggyőződését hagyta hátra a családban, és e meggyőződést Péter számára M. közvetítette. Ha meccset néztek, válogatott meccset, az első bekapott gól után M. mondogatni, dünnyögni kezdte, hogy jó, ha ezek, és ez az "ezek" külön fájt Péternek, egy ötössel megússzák. Jó, ha egy ötössel. A bosszantó az volt az egészben, hogy M.-nek majdnem mindig igaza lett. Ha öt gólt nem is, de hármat a leggyengébb ellenféllel szemben is képes volt összehozni a védelem. Apja ítéletei Pétert megszégyenítették. Tizenkét vagy tizenhárom éves lehetett, amikor először támadt fel benne a fullasztó vágy, hogy másképpen akar élni, mint az apja. Egy veszekedés végén úgy ment el otthonról, hogy soha többé nem tér vissza. De ahogy kitette a lábát, az önsajnálat első rohama után nyomban érezni kezdte, hogy örökre elmenni valahonnan, örökre ott hagyni valamit, nem ilyen egyszerű. Fél óra sem telt belé, és megint otthon volt. M. ekkor egy olyan ember gúnyával, akiből a magány az évek során az örömnek, a könnyedségnek minden készségét kiszikkasztotta, nyugodt, tárgyilagos hangon azt mondta Péternek, nehogy azt higgye, hogy nem fogja ugyanúgy elrontani az életét, mint ő, ha ez rontás egyáltalán, sőt rontania sem kell, romlik az magától is, ugyanúgy bele fog nyomorodni, és ugyanaz a ridegség fogja őt is körülvenni, hiszen már most is mennyivel állhatatlanabb és becstelenebb nála. Úgy tetszett, mintha M.-nek sejtelme sem lett volna hatalmáról. A mind gyakoribb vitatkozások közepette Péter is gyakran megsértette őt, ilyenkor mindig tudta ezt, és fájt is neki, de képtelen volt uralkodni magán, és hosszú, túlságosan hosszú időnek kellett eltelnie, hogy megbánja, amit tett. Azokban a pillanatokban gyűlölte az apját, mert ki volt neki szolgáltatva, és csak sokkal később jött rá, hogy az apja épp olyan védtelen volt vele szemben, mint ő.FeltöltőSvetla Kjoseva
Az idézet forrásaLázár! Jelenkor kiadó

Лазаре! (Bolgár)

В семейството на М. безмълвието беше осезаем и ясно доловим флуид на живота, първична и вечна материя, която струеше най-вече от непроницаемата самота на мъжете. Представям си ги като застанали в ужасната задуха едно до друго тела, просмукали взаимно самотата си, която изяждат, смилат и отново изяждат, докато не се превърне в обща материя и не станат истински родственици, макар да не са търсели друго, освен свободата и независимостта си, онова нещо, което нито приликата, нито инстинктивното отблъскване могат да унищожат, което се опълчва на самотата.
Докато М. лежеше на легло в болницата и вече не му доставяше никаква радост да вижда сина си и жена си, даже се дразнеше, защото вече не беше един от тях, а те тъпо и почти машинално го насърчаваха да се държи, да се стегне малко и отказваха да проумеят, тогава у него изведнъж се пробуди онази последна, безмълвна материя на самотата и безподобното опиянение от невероятното освобождение, че в последния момент все пак е успял да се измъкне от душната близост на телата, не трябва да умре сред онези, с които е живял, а сред нови познати и младички сестри, за които нищо не знае, освен че е приятно човек да ги докосва, и те не знаят нищо за него, макар инстинктивно да долавят всичко.
И това душно и нямо стоене на телата едно до друго наистина създаваше истории, премълчани истории, които при следващите поколения бяха направили мълчанието непроницаемо, изтривайки всяка следа на първообраза. Бащата на М. е имал брат и две сестри. Петър беше слушал за тях всевъзможни варианти, но нито един от тях не му изглеждаше достоверен, как така едната сестра и брат му, които били вече семейни, не приели унгарско гражданство, по-точно дори не знаели, че се налага да го поискат. Останали си полски граждани, каквото било по произход семейството, “галицийски евреи”. И когато през юли 1941 година Министерският съвет издал заповед всички полски граждани, които се намират на територията на държавата, по-точно – понеже по онова време Полша не съществувала – всички лица без гражданство и техните семейства да бъдат екстернирани, семействата на сестра му и брат му били едни от първите, които били натоварени на говежди вагони и отведени обратно там, откъдето били дошли или вероятно са дошли, на някакво легендарно място, лишавайки ги от всякаква годна за разказване история, позволявайки им да вземат със себе си в онази незнайна земя само един куфар с личните си вещи. Полицаите дошли да ги вземат през нощта. На другия ден валял дъжд от сутринта до вечерта, заръмял, после се усилил, леел се на ситни капки, после отново утихнал малко. Всичко било сиво, семейството от сутринта до вечерта притичвало до улица „Пава”[1], където полицаите събирали лицата без гражданство, носейки им къде що успели да съберат, обувки, палта, хляб. За ботуши не се сетили, по-късно този факт се изреждаше в списъка на прегрешенията като отделна точка. Братовчедът на М., който още по-рано, докато имало възможност, тъй като играел с поунгарчено име като нападател във футболния отбор на един провинциален град, и по тази причина също имал унгарско гражданство, се опитал в последния момент да спаси родителите си или ако не успее, да си уреди поне да тръгне с тях. Използвал връзките си, но ръководителите на клуба му дали да разбере, по-скоро да се досети, че ще е най-добре да престане да разпитва, без това не може да помогне на родителите си, а може и сам да си навлече беля.
Според един друг, не по-малко легендарен вариант, случилото се било някаква грешка. Прабабата на М., защото и дотам се налага да се върнем във времето, ако това въобще е време, а не нещо друго, от рода на приказката за рибаря и русалката, та прабабата на М., след смъртта на първия си мъж, заедно с четирите си малки деца се омъжила за галицийски евреин, който наскоро след това също умрял, а семейството се върнало в Унгария. Дядото на М. обаче бил убеден, че е роден не в Будапеща, а в Полша, това продиктувал, когато го попитали на официалните места и във всичките му документи било записано така. И макар тази грешка да го направила заинатен, чувствителен, справедлив и неспокоен, с една дума вместо патриарх от легендите, ако не и жив човек, но поне годен за участие в една истинска история, та точно заради неговото твърдоглавие всички в семейството били полски граждани. По-късно едно от момичетата получило унгарски документи по мъж. И през ум не й минавало, че десет години по-късно това ще се превърне във въпрос на живот и смърт. Ала на бащата на М. навярно му минало през ума, защото някъде към края на трийсетте години подал молба за гражданство без да каже нито на родителите си, нито на брат си и сестрите си. По онова време един евреин почти нямал шансове да получи унгарско гражданство, навярно е успял да се уреди с някакви връзки, което значи, че не се е ръководел от желанието всички в семейството да получат шанс за оцеляване, а е искал да се измъкне от общата съдба. По-малката му сестра и брат му, снаха му и поотрасналото им синче заедно с останалите “куислинги”, сиреч колаборанти, били депортирани в Галиция, в градчето Коломея. Куислинг: тази дума, по името на тогавашния министър-председател на Норвегия, пристигнала върху лагерна пощенска картичка до останалите у дома, поне така разказваха. Чичото на М. писал веднъж, че са настанени у тамошно семейство, сестра му често пее на сина им, но докато пее винаги се разплаква. Момченцето я попитало веднъж: “Защо плачеш, да не си куислинг[2]?”
Петър никога не беше виждал въпросната пощенска картичка, не беше се запазила. Аз съм виждал такива картички, писани са с химически молив, написаното се е размазало и не може да се прочете, а хартията е посивяла. Не знам дали е възможно едно дете да попита подобно нещо през 1941 година.
На друга картичка чичото на М. разказал, че по време на есенните празници ги поканил на гости коломейският равин. По време на посещението вероятно е прозвучала онази стара история, още една легенда: защо навръх кулата на църквичката, която се намира недалече от пазара, името на Бога е написано на иврит? Преди много, много години, когато католиците в града решили да си построят църква, строителите и хората от общността с ужас установили, че новопостроеният храм всеки ден потъва малко по малко в земята. Коломейския поп и епископът не знаели какво да направят. Накрая някой ги посъветвал да се обърнат към равина Хаим, дошъл в Галиция от Черновци, който бил известен с нравствената си чистота. Епископът отишъл при равина Хаим, а той му отговорил: “Не мога да помогна, епископе. Само Всемогъщият може да помогне. Напиши навръх кръста името му, а той като види отгоре, че го прославяте, може и да се смили.” Така и направили, а църквата престанала да потъва. Така коломейската църква била единствената католическа църква, на която името на Бога е написано на иврит. На тази история чичото на М. и равинът навярно са се посмели заедно, след което се натъжили още повече, защото тези времена отдавна били отминали. Преди руснаците да превземат Лемберг[3] по-голяма част от жителите му избягали в Коломея, а оттам през румънската граница в Черновци. Мнозина от тях, главно ционисти, при вестта за руското нападение се отправили към окупираните от немците части на Полша. А онези, които останали в Галиция, и дочакали най-напред руснаците, а след това и германците, претърпели най-лошото. Чичото на М. писал, че у коломейския равин имало голям празник. Яли царевица и варени картофи.
Тази история, която никой не можеше да разкаже докрай без противоречия и явни празнини, Петър и М. чуха за пръв път заедно. По-рано М. знаеше само, че чичо му и леля му да били “откарани” и “не се върнали”. Никога не беше чувал за лагерните пощенски картички. Нито за последната, писана през декември 1941, на която стояло: “Нощ е, вдигнаха ни, не знам какво ни чака.”
Това написал чичото на М., ала дали това изречение не означава “знам какво ни чака, и вие знаехте, когато ни изоставихте на улица Пава”. Онова, което се бе случило, не беше следствие на нищо, бяха попаднали там, бяха ги убили, и това е съдба, защото дали онова, което наричаме така, е било някога нещо друго освен вечно престрояваща се армия от заблуди, измами, неосъществени намерения, които – за да сме в състояние да ги понесем – помпозно и преувеличено приемаме за свое предначертание? Чичото на М. не беше казал такова нещо, но тишината, която настъпила след изречението, която се е подразбирала, трябва да е изразявала нещо, подобно на твоето мълчание. Колко пъти си повтарял, за да ме предпазиш не само от фанатизъм, а и от надеждите, и колко ми беше трудно да понеса отчаяната простота на многократно повтаряното изречение, че “човек ходи, ходи, па се препъне”. Историята на семейството на М. би трябвало да разкажа с твоя език, в който няма нито надежда, нито безнадеждност, в който няма никакво преувеличение, единствено ясна и поглъщаща всичко самоомраза. Ала и нея ти не упражняваше безконтролно, беше – колкото и да го криеше – прекалено чувствителен. Ако и да не ти бяха останали страх и обич, все още таеше известно самосъжаление.
В онази къща, в чийто двор майката на Петър, кой друг, бе снимала М. – с момина сълза между пръстите – със сигурност никога не е станало дума за депортираните, нито е бил разискван фактът, че наскоро след това бащата на М., заедно с жена си и детето, се покръстил, станал евангелист. Какво има да говорят? След съмнителната и непонятна предистория крайният резултат е от ясен по-ясен. И откак Петър се знаеше, именно ясното съзнание за крайния резултат придаваше нетърпение и острота на погледите, предимно на мъжете край него и най-вече на баща му. Сякаш всички те се бяха оказали краен резултат на някакво изчисление, без да са получили възможността да се запознаят с начина на извеждането му или с евентуалните грешки и всяко усилие в тази насока бе напълно излишно, тъй като този единствено правилен краен резултат зависеше не от начина на извеждане, а от убеждението, че нищо в живота не може се промени и колкото и да се противи Петър, и при него ще се повтори.
Обстоятелствата, при които депортираните бяха умрели, останаха тайна за семейството. Оцелялата сестра се срещнала през 1942 с някакъв шофьор, който по онова време пътувал до Коломея. Мъжът казал, че преди да ги застрелят, накарали пленниците да изкопаят гробовете си, а земята продължавала да се движи и след като войниците зарили ямите с пръст. По-голяма част от екстернираните от Унгария били насочени към Каменец-Подолск, откъдето няколко седмици преди това се изтеглили руснаците. В края на август едно поделение на СС и рота унгарски сапьори обградили лагера и подкарали пленниците под строй. След петнайсеткилометрово ходене стигнали до поле, разровено от бомби. Там заповядали на пленниците да се съблекат и ги застреляли. Това видял шофьорът.
Ала чичото на М. беше изпратил пощенската картичка не от Каменец-Подолск, а от Коломея и през зимата на 1941 със сигурност всички са били още живи. Какво се е случило? Година по-късно в района събрали нов ешелон. В един от архивите намерих заповедта на полицейския началник, който през септември 1942 година е ръководил транспорта на евреите от източна Галиция. На 14-ти с.м. командирът Васерман докладвал на началниците си, че на първия ден от месеца, благодарение на прецизната подготовка на акцията, както и на безупречното сътрудничество на участващите в нея полицейски и други части, успели да съберат в Коломея евреите, живеещи в околните селища Сколе, Стрий, Ходоров. На 7 септември те били свикани на събрание от трудовата комисия, за да се регистрират. Явили се 5300 души, по-късно хората на Васерман изкарали още 600 от обградения еврейски квартал. Товаренето на вагоните приключило още същата вечер, във всеки вагон били натъпкани по 200 души. Лесно е да се изчисли, че за целта са били нужни двайсет и четири вагона, тъй като на тайната полиция били предадени повече от хиляда души. И тук командирът Васерман продължава така: “През деня беше ужасна жега, която силно повлия на акцията и затрудни транспорта. След извършеното по инструкция заковаване и пломбиране на вагоните, композицията потегли в девет вечерта в посока Белзец. В настъпилия мрак, след отстраняване на телената ограда, неколцина евреи се опитаха да избягат през отдушниците. Част от тях бяха застреляни от придружаващия композицията отряд, с останалите се справи охраната на гарата, както и останалите полицейски части. Транспортът пристигна в Белзец без заслужаващи отбелязване произшествия, макар че предвид дължината на композицията и поради пълния мрак охраната се оказа слаба. На 7 септември екзекутирахме 300 неподходящи за транспорт възрастни евреи, намиращи се в лошо състояние. На основание на заповед от 4 септември относно депортирането за екзекуцията използвахме карабини, употребата на пистолет бе приложена само в краен случай.” През следващите дни били събрани евреите от по-далечните околности на Коломея – Кут, Косов, Хороденка, Заплатов и Снияти, общо 8205 души. По време на акцията “по споменатите вече причини” 400 души били екзекутирани с огнестрелно оръжие. “Поради претъпкването, натоварените в Коломея 10 вагона и 10 вагона от Хороденка, като се има предвид голямата жега и лошото състояние на евреите, бяха в такова катастрофално положение, че това обстоятелство заплашваше да застраши успеха на транспорта.” Независимо от това, композицията пристигнала в Белзец, въпреки че след падането на мрака при всяко спиране на влака евреите се опитвали да бягат, благодарение на навреме пристигналата подкрепа, всеки подобен опит бил осуетяван или пък бегълците били застрелвани. На това място Васерман отбелязва още, че “заради жегата евреите били съблечени голи във вагоните”. Междувременно локомотивът, който получили в Коломея, в Станислав се повредил, отстраняването на повредата отнело час и половина. В Лемберг качили на другия транспорт още хиляда души. Пак там сменили и локомотива, ала новият локомотив бил толкова стар, че “напредването ставаше само с цената на многократни спирания. Поради бавното движение на влака, онези евреи, които все още имаха сила, се възползваха, за да се промушат през разбитите със сила отвори и се опитаха да намерят спасение в бягството, тъй като при скачането от бавно движещата се композиция, разчитаха на по-леки наранявания. Напразно предупредих машиниста на локомотива да кара по-бързо, това се оказа невъзможно, а повторното спиране сред открито поле бе още по-неприятно. Под въздействието на жегата сред евреите се надигаше все по-голяма паника. При изпразването на влака във вагоните намерихме 200 трупа. Влакът пристигна в 18 часа и 45 минути в Белзец, в 19 часа и 30 минути предадох транспорта на местния началник лагер. Броят на изчезналите по време на транспорта евреи, поради споменатите по-горе трудности, не може да бъде точно изчислен. Може да се предположи, че при бягство са били застреляни или обезвредени по друг начин 113 души. По време на акцията нямаше особени произшествия. Сътрудничеството между полицейските части и частите за сигурност беше безупречно.”
Историята на транспортираните в Коломея евреи, в един от моментите на която е било избито половината му семейство, М. не познаваше. Старите бяха погребали със себе си и малкото, което бяха узнали. Тази история и всичко, което видимо бе започнало с нея, макар и кой знае откога да се е натрупвало, като вкаменена утайка, бе оставила у семейството горчивото убеждение, че промяната е невъзможна, това убеждение бе препредадено на Петър от М. Гледаха ли мач, мач на националния отбор, още след първия получен гол М. започваше да мърмори и да повтаря, а бе, тия – и от това “тия” Петър го заболяваше особено – тия ако успеят да се измъкнат с пет гола. С пет гола, пак добре. Дразнещото беше, че М. почти винаги се оказваше прав. Защитата успяваше да осигури, ако не и пет, но поне три гола, дори и срещу най-слабия отбор. Петър се чувстваше засрамен от бащините си присъди. Трябва да беше дванайсет или тринайсетгодишен, когато за пръв път го разтърси задушаващото желание да живее другояче, не като баща си. След една разправия излезе от къщи с намерението да не се връща повече. Ала щом прекрачи прага, след първия пристъп на самосъжаление, веднага почувства, че никак не е просто да си тръгнеш завинаги отнякъде, да напуснеш нещо завинаги. Не беше минал и половин час и си беше вкъщи. И тогава М., с иронията на човек, у когото с течение на годините самотата е пресушила всеки извор на радост и лекомислие, каза на Петър с обективен глас, да не си мисли, че и той няма да си провали живота по същия начин, даже няма какво толкова да проваля, животът му ще се провали от само себе си, а той ще се превърне в развалина, обгърната от същата студенина, защото още отсега е много по-неустойчив и по-нечестен от него. М. като че ли и представа нямаше за силата на думите си. Във все по-честите спорове Петър често го засягаше с думи, винаги усещаше това, болеше го, но не можеше да се овладее, да задържи думите си, трябваше да измине дълго, прекалено дълго време, за да се разкае за стореното. В тези моменти ненавиждаше баща си, тъй като беше беззащитен пред него, и едва много по-късно разбра, че и баща му е бил не по-малко беззащитен от самия него.


[1] На улица „Пава” се намира една от синагогите на Будапеща. Още през 20-те години на ХХ век се оформя като убежище за подложените на гонения евреи. (Бел.прев.)
[2] Видкун Куислинг (1887-1945), министър-председател на Норвегия по време на Втората световна война, който сътрудничи с Германия, името му става синоним на предател (Бел.прев.)
[3] Днес Лвов, в Украйна (Бел.прев.)FeltöltőSvetla Kjoseva
Az idézet forrásasaját

minimap