This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Válek, Miroslav: Az alma (Jablko in Hungarian)

Portre of Válek, Miroslav
Portre of Répás Norbert

Back to the translator

Jablko (Slovak)

Jablko zo skrine sa skotúľalo na zem.
Tak si zbaľ svoje veci a môžeš ísť.

Oprela sa chrbtom o dvere
a vykríkla očami:
Preboha ťa prosím, nie!
Ale ja som raz vedel, že mám toho dosť;
vstal som,
zdvihol som jablko,
zaprášené a ešte zelené,
a položil som ho na stôl.
Neprestávala prosiť, prišla ku stolu,
plakala.
Pozerala na mňa, utierala jablko,
plakala.
Až som jej povedal: Polož to jablko a choď!

Udalosti sa zbehli, ako som predpokladal.
Čo na tom záleží, že v inom poradí!

Otvorila dvere,
zbledol som a povedal som: Zostaň!
Ale ona si zbalila svoje veci a odišla.

Jablko zo skrine sa skotúľalo na zem.[1][1] Báseň Jablko je súčasťou Válkovej básnickej zbierky Dotyky. Válek nie je prisluhovačom doby, ide vlastnou cestou v literatúre a aj táto báseň spadá do typicky válkovského súboru básní, v ktorých sa zaoberá ľudskými vzťahmi, subjektívne hodnotí medziľudské spolunažívanie, konrétne vzťahy medzi mužom a enou. Báseň je autorovým vyjadrením sklamania z vzťahov, v ktorých žena nechce žiť podľa predstáv muža. Možno túto báseň chápať tiež ako výstrahu pred predčasným napodobňovaním rôl muža a ženy vo vyzretom vzťahu v prípade, že vzťah sa len rodí. Báseň spĺňa typické znaky Válkovej poézie, jednoduchosť, pochopiteľnosť a názornosť. Zdroj: slavonica.sk (myscho.cassovia)Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationhttp://kniznica-sgzp.webnode.sk

Az alma (Hungarian)

Födre gurult az alma a szekrényből.
Szedd hát össze dolgaid és mehetsz.

Háttal az ajtónak dőlt,
szeme felkiáltott:
Az istenért kérlek, ne!
De én tudtam, hogy betelt a pohár;
fogtam magam,
felvettem az éretlen,
és poros almát,
majd az asztalra helyeztem.
Minduntalan kérlelt, az asztalhoz lépett,
könnyezett.
Bámult rám, az almát törölgette,
könnyezett.
Míg nem így szóltam: Tedd le az almát és eredj!

Összejöttek az események, számoltam is ezzel.
Nem tesz semmit, hogy nem ilyen sorrendben!

Ajtót nyitott,
elsápadtam és azt mondtam: Maradj!
De ő elpakolta dolgait és odébbállt.

Födre gurult az alma a szekrényből.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationsaját

Related videos


minimap