This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Yeats, William Butler: Druhý príchod (The Second Coming in Slovak)

Portre of Yeats, William Butler
Portre of Répás Norbert

Back to the translator

The Second Coming (English)

Turning and turning in the widening gyre
The falcon cannot hear the falconer;
Things fall apart; the centre cannot hold;
Mere anarchy is loosed upon the world,
The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere
The ceremony of innocence is drowned;
The best lack all conviction, while the worst
Are full of passionate intensity.

Surely some revelation is at hand;
Surely the Second Coming is at hand.
The Second Coming! Hardly are those words out
When a vast image out of Spiritus Mundi
Troubles my sight: a waste of desert sand;
A shape with lion body and the head of a man,
A gaze blank and pitiless as the sun,
Is moving its slow thighs, while all about it
Wind shadows of the indignant desert birds.
The darkness drops again but now I know
That twenty centuries of stony sleep
Were vexed to nightmare by a rocking cradle,
And what rough beast, its hour come round at last,
Slouches towards Bethlehem to be born?Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.potw.org/archive/potw351.html

Druhý príchod (Slovak)

Krúži, krúži, kruhy zveličuje,
sokol sokoliara nesleduje;
veci sa lámu; stred nevydrží;
svet rozrýva zmätok trpezlivý,
príliv kalnej krvy prúdi všade
obrad nevinnosti zaplavuje;
tí najlepší vieru, vôľu stratia
zlí sa držia svojho odhodlania.

Zaiste zjavenie sa už blíži;
zaiste Druhý príchod sa blíži.
Druhý príchod! A po odznení slov
sa zjaví sírnatý dážď mudrcov[1]
ktorý v púšti napína oči,
tvor s telom leva, ľudskou hlavou,
sťa kruté slnko zrenicou prázdnou,
stehnami hýbe zvoľna, tam krúži
tieň vtákov nazlostených v púšti.
A znova padne tma; teraz už viem,
že dvadsaťkrát sto rokov skamenel,
belčov rozkývala nočná mora
a keď príde čas, aká potvora
kráča do Betlehemu narodiť sa?[1] sírnatý dážď mudrcov = Spiritus MundiUploaded byRépás Norbert
Source of the quotationtranslator

minimap