This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Profile: Benő Eszter

Authors (44)

Offset: Limit: <--   -->

Works (559)

Offset: Limit: <--   -->

Translations (50+50/674)

50. A költő a zűrzavar korában [Der dichter in zeiten der wirren; de ⇒ hu]
51. A költő halála [ Der Tod des Dichters; de ⇒ hu]
52. A korsók [Die Krüge; de ⇒ hu]
53. A kövek kora [Die Zeit der Steine ; de ⇒ hu]
54. A kulcsom [Mein Schlüssel; de ⇒ hu]
55. A labda [Der Ball ; de ⇒ hu]
56. A lakók [Die Bewohner; de ⇒ hu]
57. A lányokról [Von den Mädchen ; de ⇒ hu]
58. A lápon [Am Moor ; de ⇒ hu]
59. A leány [Mädchen; de ⇒ hu]
60. A leány levele [Die Liebende schreibt; de ⇒ hu]
61. A leány szól [Das Mädchen spricht ; de ⇒ hu]
62. A legnehezebb utakat [Die schwersten Wege; de ⇒ hu]
63. A Legyek Bolygója [Auf dem Fliegenplaneten; de ⇒ hu]
64. A levegőben már érezni a hó szagát [Die Luft riecht schon nach Schnee; de ⇒ hu]
65. A majom [Der Affe ; de ⇒ hu]
66. A misanthrop [Der Misanthrop; de ⇒ hu]
67. A Mönchsbergen [Am Mönchsberg ; de ⇒ hu]
68. A nagy éj [Die große Nacht ; de ⇒ hu]
69. A Nap [Die Sonne ; de ⇒ hu]
70. A néző [Der Schauende ; de ⇒ hu]
71. A nő méltósága [Würde der Frauen; de ⇒ hu]
72. A nyárnak az őszbe kacag most [Es lacht in dem steigenden Jahr dir; de ⇒ hu]
73. A párduc [Der Panther; de ⇒ hu]
74. A parkban [Im Park ; de ⇒ hu]
75. A parkon illatterhes éj ül [Die Nacht liegt duftschwer auf dem Parke; de ⇒ hu]
76. A plánta átváltozása [Die Metamorphose der Pflanzen; de ⇒ hu]
77. A pokol tornáca [Vorhölle; de ⇒ hu]
78. A propaganda szükségessége (részlet) [Notwendigkeit der Propaganda (detail); de ⇒ hu]
79. A sonett [Das Sonett ; de ⇒ hu]
80. A szárnyalás ideje [Flugzeit; de ⇒ hu]
81. A szavak hatása [Die Wirkung von Worten; de ⇒ hu]
82. A szegény B. B.-ről [Vom armen B.B.; de ⇒ hu]
83. A szent [Die Heilige ; de ⇒ hu]
84. A szerelemnek... [Die Liebe...; de ⇒ hu]
85. A szerelmes lány [Die Liebende ; de ⇒ hu]
86. A szitakötő [Diese Libelle; de ⇒ hu]
87. A szó – a létem [Meine Worte – mein Dasein; de ⇒ hu]
88. A szökőkutakról [Von den Fontänen ; de ⇒ hu]
89. A szomszéd [Der Nachbar ; de ⇒ hu]
90. A szürke idő [Die graue Zeit; de ⇒ hu]
91. A távolból már itt az este… [Der Abend kommt von weit gegangen ; de ⇒ hu]
92. A tékozló fiú kivonulása [ Der Auszug des verlorenen Sohnes ; de ⇒ hu]
93. A temetőben [Auf dem Kirchhofe ; de ⇒ hu]
94. A tengerre szeretnék menni veled [Ich will mit dir ans Meer fahren; de ⇒ hu]
95. A vak lány [Die Blinde; de ⇒ hu]
96. A versírás három módja [Drei Arten Gedichte aufzuschreiben; de ⇒ hu]
97. A veszélyes erdő [Der gefährliche Wald; de ⇒ hu]
98. A virágoskert [Der Blumengarten; de ⇒ hu]
99. A víziósőrült [Der Visionarr; de ⇒ hu]
Offset: Limit: <--   -->
Literature ::
Translation ::

minimap