This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Profile: Benő Eszter

Authors (44)

Offset: Limit: <--   -->

Works (559)

Offset: Limit: <--   -->

Translations (0+50/674)

0. Az olajfák kertje [Der Ölbaumgarten ; de ⇒ hu]
1. Helian [Helian; de ⇒ hu]
2. Hiszen ők is emberek [Das sind doch Menschen; de ⇒ hu]
3. Szabbat [Sabbath; de ⇒ hu]
4. „És azután?” [„Aber dann?“; de ⇒ hu]
5. (Buch) [(könyv); hu ⇒ de]
6. (Ein Tag und die anderen) [(egy nap és a többi); hu ⇒ de]
7. (Fenster) [(ablak); hu ⇒ de]
8. (Fundsachen) [(talált tárgyak boltja); hu ⇒ de]
9. (Gruppenbild) [(csoportkép); hu ⇒ de]
10. (Hinter) [(mögött); hu ⇒ de]
11. (In unserem Schweigen) [(hallgatásainkban); hu ⇒ de]
12. [Elkezdeni egy verset] [[Ein Gedicht anfangen]; de ⇒ hu]
13. [fogadd ezeket a felboruló napokat] [[nimm diese kenternden tage]; de ⇒ hu]
14. [lenyesett fű: végigtapogatod] [[verschnittenes gras: du tastest]; de ⇒ hu]
15. [Micsoda boldogság hinni] [[Was für ein Glück]; de ⇒ hu]
16. [Nem az igazunkról] [[Es geht nicht darum]; de ⇒ hu]
17. [Nevedet elveszítetted] [[Dein Name ist dir verlorengegangen]; de ⇒ hu]
18. 80. naplójegyzet [tagebuchblatt 80; de ⇒ hu]
19. A csend [Die Stille ; de ⇒ hu]
20. A 45-ös év enyhe ősze [Der milde Herbst von anno 45; de ⇒ hu]
21. A csalogányom [Meine Nachtigall; de ⇒ hu]
22. A csemegeboltban [im delikatessenladen; de ⇒ hu]
23. A csillagok [Die Sterne ; de ⇒ hu]
24. A csoport [Die Gruppe ; de ⇒ hu]
25. A fák [Die Bäume; de ⇒ hu]
26. A fal [Die Wand; de ⇒ hu]
27. a farkasok védőbeszéde a bárányok ellen [verteidigung der wölfe gegen die lämmer; de ⇒ hu]
28. A Fekete Rózsa [Die Schwarze Rose; de ⇒ hu]
29. A fiú [Der Knabe ; de ⇒ hu]
30. A fiú [Der Knabe ; de ⇒ hu]
31. A fogoly [Der Gefangene; de ⇒ hu]
32. A függőkertek könyve (részletek) [Das Buch der hängenden Gärten (details); de ⇒ hu]
33. A gazella [Die Gazelle ; de ⇒ hu]
34. A gyermek [Das Kind; de ⇒ hu]
35. A gyufaárus-gyerek [Der Streichholzjunge ; de ⇒ hu]
36. A hajó [Das Schiff; de ⇒ hu]
37. A halál [Der Tod; de ⇒ hu]
38. A halál hét dala [Siebengesang des Todes; de ⇒ hu]
39. A halál hét éneke [Siebengesang des Todes; de ⇒ hu]
40. A halál közele [Nähe des Todes ; de ⇒ hu]
41. A halottakhoz [Wenn einst dies geschlecht sich gereinigt von schande; de ⇒ hu]
42. A határon [An der Grenze; de ⇒ hu]
43. A hattyú [Der Schwan ; de ⇒ hu]
44. A holdsarlón [Auf der Sichel; de ⇒ hu]
45. A kedvelőknek [An die Günstigen; de ⇒ hu]
46. A kedves halála [Der Tod der Geliebten ; de ⇒ hu]
47. A kedves közelléte [Nähe des Geliebten; de ⇒ hu]
48. A kezesség [Die Bürgschaft; de ⇒ hu]
49. A költő [Dichter; de ⇒ hu]
Offset: Limit: <--   -->
Literature ::
Translation ::

minimap