This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Profile: Benő Eszter

Authors (44)

Offset: Limit: <--   -->

Works (559)

Offset: Limit: <--   -->

Translations (0+50/674)

0. „És azután?” [„Aber dann?“; de ⇒ hu]
1. 80. naplójegyzet [tagebuchblatt 80; de ⇒ hu]
2. A csend [Die Stille ; de ⇒ hu]
3. A 45-ös év enyhe ősze [Der milde Herbst von anno 45; de ⇒ hu]
4. A csalogányom [Meine Nachtigall; de ⇒ hu]
5. A csemegeboltban [im delikatessenladen; de ⇒ hu]
6. A csillagok [Die Sterne ; de ⇒ hu]
7. A csoport [Die Gruppe ; de ⇒ hu]
8. A fák [Die Bäume; de ⇒ hu]
9. A fal [Die Wand; de ⇒ hu]
10. a farkasok védőbeszéde a bárányok ellen [verteidigung der wölfe gegen die lämmer; de ⇒ hu]
11. A Fekete Rózsa [Die Schwarze Rose; de ⇒ hu]
12. A fiú [Der Knabe ; de ⇒ hu]
13. A fiú [Der Knabe ; de ⇒ hu]
14. A fogoly [Der Gefangene; de ⇒ hu]
15. A függőkertek könyve (részletek) [Das Buch der hängenden Gärten (details); de ⇒ hu]
16. A gazella [Die Gazelle ; de ⇒ hu]
17. A gyermek [Das Kind; de ⇒ hu]
18. A gyufaárus-gyerek [Der Streichholzjunge ; de ⇒ hu]
19. A hajó [Das Schiff; de ⇒ hu]
20. A halál [Der Tod; de ⇒ hu]
21. A halál hét dala [Siebengesang des Todes; de ⇒ hu]
22. A halál hét éneke [Siebengesang des Todes; de ⇒ hu]
23. A halál közele [Nähe des Todes ; de ⇒ hu]
24. A halottakhoz [Wenn einst dies geschlecht sich gereinigt von schande; de ⇒ hu]
25. A határon [An der Grenze; de ⇒ hu]
26. A hattyú [Der Schwan ; de ⇒ hu]
27. A holdsarlón [Auf der Sichel; de ⇒ hu]
28. A kedvelőknek [An die Günstigen; de ⇒ hu]
29. A kedves halála [Der Tod der Geliebten ; de ⇒ hu]
30. A kedves közelléte [Nähe des Geliebten; de ⇒ hu]
31. A kezesség [Die Bürgschaft; de ⇒ hu]
32. A költő [Dichter; de ⇒ hu]
33. A költő a zűrzavar korában [Der dichter in zeiten der wirren; de ⇒ hu]
34. A költő halála [Der Tod des Dichters; de ⇒ hu]
35. A korsók [Die Krüge; de ⇒ hu]
36. A kövek kora [Die Zeit der Steine ; de ⇒ hu]
37. A kulcsom [Mein Schlüssel; de ⇒ hu]
38. A labda [Der Ball ; de ⇒ hu]
39. A lakók [Die Bewohner; de ⇒ hu]
40. A lányokról [Von den Mädchen ; de ⇒ hu]
41. A lápon [Am Moor ; de ⇒ hu]
42. A leány [Mädchen; de ⇒ hu]
43. A leány levele [Die Liebende schreibt; de ⇒ hu]
44. A leány szól [Das Mädchen spricht ; de ⇒ hu]
45. A legnehezebb utakat [Die schwersten Wege; de ⇒ hu]
46. A Legyek Bolygója [Auf dem Fliegenplaneten; de ⇒ hu]
47. A levegőben már érezni a hó szagát [Die Luft riecht schon nach Schnee; de ⇒ hu]
48. A majom [Der Affe ; de ⇒ hu]
49. A misanthrop [Der Misanthrop; de ⇒ hu]
Offset: Limit: <--   -->
Literature ::
Translation ::

minimap