This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Profile: Gálné dr. Makra Ildikó

Authors (0+6/6)

3. Sachse, Leo [de]
Offset: Limit: <--   -->

Works (0+23/23)

0. A Christmas Carol [Rossetti, Christina Georgina; en]
1. An October Garden [Rossetti, Christina Georgina; en]
2. Chill [Rossetti, Christina Georgina; en]
3. Dichterglück [Sachse, Leo; de]
4. Die blaue Blume [von Najmájer, Marie; de]
5. Ein Traum ist unser Leben [Herder, Johann Gottfried; de]
6. Einem Kinde [Andresen, Stine; de]
7. Gebet an Jesus [Schüler, Gustav; de]
8. Guter Rat [Goethe, Johann Wolfgang von; de]
9. Heimat [Dehmel, Richard; de]
10. Ich möchte heim [Schüler, Gustav; de]
11. Jesus nimmt die Sünder an [Neumeister, Erdmann; de]
12. Leaves [Teasdale, Sara; en]
13. Nach Jahren [Ritter, Anna; de]
14. Nach Sonne gehn [Schüler, Gustav; de]
15. None Other Lamb [Rossetti, Christina Georgina; en]
16. On the Wing [Rossetti, Christina Georgina; en]
17. So laßt mich scheinen... Lied der Mignon [Goethe, Johann Wolfgang von; de]
18. The first day [Rossetti, Christina Georgina; en]
19. The Kiss [Teasdale, Sara; en]
20. The Look [Teasdale, Sara; en]
21. We Wear the Mask [Dunbar, Paul Laurence; en]
22. Wie eine Blume [Schüler, Gustav; de]
Offset: Limit: <--   -->

Translations (0+24/24)

0. A csók [The Kiss; en ⇒ hu]
1. A kedves közelsége [Nähe des Geliebten; de ⇒ hu]
2. A költő boldogsága [Dichterglück; de ⇒ hu]
3. A pillantás [The Look; en ⇒ hu]
4. Árnyéklét [Schattenleben; de ⇒ hu]
5. Az encián [Die blaue Blume; de ⇒ hu]
6. Emlékezz [Remember; en ⇒ hu]
7. Este [Abend; de ⇒ hu]
8. Évek múlva [Nach Jahren; de ⇒ hu]
9. Gyermekemnek [Einem Kinde; de ⇒ hu]
10. Ha meghalok [When I am dead; en ⇒ hu]
11. Hát hadd ragyogjak… Mignon dala [So laßt mich scheinen... Lied der Mignon; de ⇒ hu]
12. Ima Jézushoz [Gebet an Jesus; de ⇒ hu]
13. Jézus mindent megbocsát [Jesus nimmt die Sünder an; de ⇒ hu]
14. Jótanács [Guter Rat; de ⇒ hu]
15. Követni a Napot [Nach Sonne gehn; de ⇒ hu]
16. Létezésünk álom [Ein Traum ist unser Leben; de ⇒ hu]
17. Majd jönnek lágy esők [There Will Come Soft Rains; en ⇒ hu]
18. Mennék haza [Ich möchte heim; de ⇒ hu]
19. Mint egy virág [Wie eine Blume; de ⇒ hu]
20. Októberi kert [An October Garden; en ⇒ hu]
21. Otthon [Heimat; de ⇒ hu]
22. Reggel [Morgen; de ⇒ hu]
23. Vándor éji dala [Wanderers Nachtlied II.; de ⇒ hu]
Offset: Limit: <--   -->
Literature ::
Translation ::

minimap