This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Lénárd Sándor, Hungarian biography

Image of Lénárd Sándor
Lénárd Sándor
(1910–1972)
 

Biography

Lé­nárd Sán­dor (1910-1972) orvos és köl­tő-író Ma­gyar­or­szá­gon szü­le­tett, Auszt­ri­á­ban ne­vel­ke­dett, elő­ször Olasz­or­szág­ba, majd Bra­zí­li­á­ba me­ne­kült. Bra­zí­li­á­ban azzal lett híres, hogy - Bach éle­tét és ze­né­jét vá­laszt­va té­má­nak - meg­nyer­te a te­le­ví­zió mű­velt­sé­gi ve­tél­ke­dő­jét; a nagy­vi­lág­ban azzal, hogy la­tin­ra for­dí­tot­ta a Mi­ci­mac­kót, a ma­gyar ol­va­sók szá­má­ra pedig a Völgy a világ végén című köny­vé­vel vált is­mert­té. Lé­nárd ugyan­ak­kor a nyel­vek sze­rel­me­se és ki­ma­gas­ló mű­ve­lő­je is volt. Ez a kötet el­ső­sor­ban erről az ol­da­lá­ról kí­ván­ja be­mu­tat­ni, olyan szer­ző­ként, aki le­nyű­gö­ző ma­ga­biz­tos­ság­gal ka­la­u­zol­ja a kí­ván­csi ér­dek­lő­dőt a nyel­vek bá­be­li tor­nyá­ban. A ma­gyar nyelv­ben va­la­me­lyest min­dig el­szi­ge­tel­ten ne­künk kü­lö­nö­sen fon­tos, hogy is­mer­ked­jünk az ide­gen nyel­vek ta­nu­lá­sá­nak és hasz­ná­la­tá­nak szép­sé­gé­vel és iz­gal­má­val. Ennek be­mu­ta­tá­sá­ra kevés szer­ző lehet al­kal­ma­sabb, mint a tol­mács, for­dí­tó, po­lig­lott mű­vész és gon­dol­ko­dó Lé­nárd Sán­dor.

(Editor of this page: Jakus Laura 1.)

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap